inhouse training
การอบรมสัมมนา เพื่อความสำเร็จสูงสุดอย่าง
รวดเร็วขององค์กร "พัฒนาองค์กร แก้ปัญหา
คนและปัญหางานได้อย่างตรงจุด"

public training
เพิ่มศักยภาพ ทักษะการบริหารจัดการ เป็น
สุดยอด "นักบริหารจัดการในวงการธุรกิจ"
ด้วยหลักสูตรนำกระแสการบริหารจัดการ
แห่งปี

.
 


หลักสูตร "ที่สุดแห่งความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ" รู้รอบ รู้ลึก
จากภาคทฤษฎี จนถึงระดับปฏิบัติจริงของแก่นทฤษฎีการบริหารจัดการ จากคณะ
วิทยากรนักบริหารระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้าง
Network ทางธุรกิจของท่าน


more information

หลักสูตรนำกระแสธุรกิจ เพื่อขยายวิสัยทัศน์ความเป็นมืออาชีพของผู้จัดการ นักบริหาร และ
นักธุรกิจ ด้วยข้อมูลความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์ การแก้ปัญหาคน ปัญหางาน
และปัญหาองค์กร จากคณะวิทยากรนักบริหารระดับแนวหน้าของประเทศ


more information

 

Copyright © 2004-2012 by Thai-American Business Development. All Rights Reserved.